Spoločnosť EnviProtection rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

EnviProtection

Služby

ENVI Protection

Komplexné služby a poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia, najmä:

Oprávnené merania emisií (kotly, kogeneračné jednotky, iné spaľovacie zariadenia).

Oprávnené merania emisií.

Akreditované skúšobné laboratórium ENVI PROTECTION, s.r.o. vykonáva oprávnené akreditované merania emisií technologických celkov obsahujúcich stacionárne zariadenia na spaľovanie zemného plynu alebo skvapalnených uhľovodíkových plynov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 50 MW. Na výkon oprávnených meraní emisií CO a NOx sa využíva merací prístroj TESTO 350 XL, pracujúci na elektrochemickom princípe merania.

Vykonávame:

 • Oprávnené akreditované merania plynových kotlov (spaľovanie ZPN a PB)
 • Oprávnené akreditované merania zariadení na nepriamy procesný ohrev (spaľovanie ZPN a PB)
 • Oprávnené akreditované merania piestových spaľovacích motorov (spaľovanie ZPN a PB)

Informácia oprávnenej osoby

Informácie o oprávnení

Služby / Oprávnené merania emisií (kotly, kogeneračné jednotky,
Oprávnené merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach pohonných hmôt.

Meranie prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár.

II. stupeň rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach slúži na zachytávanie benzínových výparov vystupujúcich z nádrže motorových vozidiel pri tankovaní a ich spätné privádzanie do skladovacej nádrže.

Merania sa vykonávajú podľa EN 16321-2 Petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service ststions – Part 2: Test methods for verification of vapour recovery systems at service stations, tromi možnými metódami:

 • Meracia metóda so simulovaným prietokom benzínu (suchá metóda). Nie je potrebný reálny výdaj paliva.
 • Meracia metóda s reálnym prietokom benzínu (mokrá metóda A). Je potrebný reálny výdaj paliva.
 • Meracia metóda s reálnym prietokom benzínu (mokrá metóda B). Je potrebný reálny výdaj paliva.

Informácia oprávnenej osoby

Informácie o oprávnení 

Služby / Oprávnené merania účinnosti systému II. stupňa rekuperá
Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov (CO2, N2O) a údajov o činnosti.

Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov (CO2, N2O) a údajov o činnosti pre všetky činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 414/2012 Z .z.

Spoločnosť si uvedomuje dôležitosť nestrannosti, nezaujatosti a dôveryhodnosti pri vykonávaní overovacích činností. Za účelom minimalizácie rizika svojej nestrannosti a zabránenia konfliktu záujmov priebežne identifikuje ich výskyt. Identifikácia rizík sa týka nie len overovacieho orgánu ako celku, ale aj jeho jednotlivých zamestnancov.

Za účelom zabránenia konfliktu záujmov sú vypracované zásady, ktoré má overovací orgán zavedené a udržiava ich v súlade s príručkou kvality.

Služby / Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov (CO2, N
Uhlíková stopa - výpočet / overovanie
Uhlíková stopa by mala byť jedným z kľúčových faktorov environmentálneho riadenia Vašich aktivít

Uhlíková stopa hodnotí celkové (priame i nepriame) emisie skleníkových plynov:

 • Vašej prevádzky / Vašich činností (UHLÍKOVÁ STOPA ORGANIZÁCIE)

            Uhlíková stopa organizácie je nepriamym ukazovateľom spotreby energií a surovín, jej výška zodpovedá aktivitám organizácie.

 •  Vašich výrobkov (UHLÍKOVÁ STOPA VÝROBKU)

            Uhlíková stopa výrobku zahrňuje emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú počas životného cyklu výrobku od ťažby surovín, cez jeho výrobu, až po jeho likvidáciu ako odpadu.

V súvislosti s uhlíkovou stopou:

 • navrhujeme metodiku vhodnú pre Vašu organizáciu / výrobok,
 • vypočítavame uhlíkovú stopu organizácie / výrobku,
 • overujeme správnosť výpočtu uhlíkovej stopy organizácie / výrobku,
 • interpretujeme výsledky,
 • navrhujeme riešenia pre zníženie uhlíkovej stopy.

Používame:

STN EN ISO 14064-1:2018 Skleníkové plyny. Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie.

STN EN ISO 14064-2:2019 Skleníkové plyny. Pokyny na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií a zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu.

STN EN ISO 14064-3:2019 Skleníkové plyny. Pokyny na overenie a validáciu výrokov o skleníkových plynoch.

STN EN ISO 14067:2018 Skleníkové plyny. Uhlíková stopa výrobkov. Požiadavky a pokyny na kvantifikáciu.

Kontrola vykurovacích systémov.

Zákon č. 314/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov určuje intervaly pravidelnej kontroly vykurovacieho systému s celkovým účinným menovitým tepelným výkonom väčším ako 70 kW, ktorý je určený na vykurovanie vnútorných priestorov budovy v závislosti od druhu spaľovaného paliva. 

Intervaly pravidelnej kontroly vykurovacích systémov z hľadiska energetickej účinnosti v závislosti od druhu spaľovaného paliva.

Zariadenie na výrobu tepla alebo dodávku tepla

Interval pravidelnej

kontroly [rok]

 spaľovacie zariadenie na zemný plyn

 4

 spaľovacie zariadenie na tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu

 3

 elektrické odporové zariadenie určené na vykurovanie priestoru

 5

 tepelné čerpadlo

 5

Služby / Kontrola kotlov a vykurovacích systémov.
Kontrola klimatizačných systémov.

Zákon č. 314/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov určuje intervaly pravidelnej kontroly klimatizačného systému s celkovým účinným menovitým chladiacim výkom väčším ako 70 kW.

Interval pravidelnej kontroly klimatizačného systémov z hľadiska energetickej účinnosti je 5 rokov.

Služby / Kontrola klimatizačných systémov.
IKPZ - poradenstvo a spracovanie žiadostí.

Komplexné služby a poradenstvo pri spracovaní žiadosti o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ) a samotné vypracovanie žiadosti o povolenie prevádzky podľa zákona o IPKZ.

Služby / IKPZ - poradenstvo a spracovanie žiadostí.
Vypracovanie dokumentácie.
 • Súbory technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov vrátane opatrení na znižovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
 • Miestne prevádzkové predpisy na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.
 • Žiadosti o schválenie postupu výpočtu množstva emisií.
 • Výpočty množstva emisií a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (NEIS).
Technologické a garančné merania emisií.
 • Technologicko-výskumné merania emisií: TZL, CO, NOX, SO2, (O2), vybraných plynných a tuhých anorganických znečisťujúcich látok (HCl, HF, Hg, ťažké kovy, NH3, H2S, ...), organických plynov a pár (VOC).
 • Meranie stavových a referenčných veličín (atmosférický tlak, efektívny tlak, rýchlosť prúdenia a objemový prietok, teplota plynu, vlhkosť plynu, zloženie plynu v potrubí (hustota) a určenie rosného bodu plynu).
 • Meranie meteorologických veličín.
 • Riešenie technologických problémov prevádzky zariadení.
Služby / Technologické a garančné merania emisií.